Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie I. Algemene voorwaarden
§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De onderstaande voorwaarden gelden voor alle contracten, die u met ons als aanbieder (Adriaan Buiks) via de website www.glasatelier- transparant.nl aangaat. Tenzij anders overeengekomen, wordt indien nodig de integratie van de door u gebruikte eigen voorwaarden tegengesproken.

(2) Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in naam van hun onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Totstandkomen van contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen en/of de levering van reparatiediensten.

Onze aanbiedingen op internet zijn niet bindend en geen bindend aanbod voor het afsluiten van een contract.

(2) Uw aanvragen voor het opstellen van een aanbieding is voor u niet bindend. We leggen u schriftelijk een bindend aanbod voor (bv. via e-mail) dat u kunt accepteren binnen 5 dagen.

(3) De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting gebeurt via e-mail gedeeltelijk automatisch. Daarvoor dient u er zeker van te zijn dat het bij ons bekende emailadres correct is en dat u de door ons verzonden e-mail ook gegarandeerd ontvangt en vooral niet door de spamfilter wordt verhinderd.

§ 3 Individueel gemaakte goederen

(1) U stelt ons de voor de individuele vormgeving van de goederen benodigde juiste informatie, teksten of bestanden via het online- bestelsysteem of per e-mail uiterlijk onmiddellijk na het afsluiten van de overeenkomst ter beschikking. Eventuele richtlijnen van de aanbieder voor bestandsformaten moeten worden opgevolgd.

(2) De klant is verplicht geen gegevens over te brengen, waarvan de inhoud rechten van derden (vooral auteursrechten, naamrechten, merkrechten) schendt of in strijd is met bepaalde wetten. De klant stelt de aanbieder uitdrukkelijk vrij van alle in deze context geldig gemaakt aanspraken van derden. Dat geldt ook voor de kosten van de in dit verband vereiste gerechtelijke vertegenwoordiging.

(3) De aanbieder doet geen onderzoek van de toegezonden gegevens op juistheid van gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten.

(4) Voor zover in de betreffende offerte is aangegeven, krijgt u door ons een voorbeeld ter correctie toegezonden, dat onmiddellijk door u moet worden gecontroleerd. Is de klant het eens met het voorstel, dan voert hij de juiste template door schriftelijke medeondertekening (bijvoorbeeld e-mail) vrij voor uitvoering.
Een uitvoering van de werkzaamheden zonder toestemming van de klant vindt niet plaats.

De klant is ervoor verantwoordelijk de sjablonen op correctheid en volledigheid te controleren en de aanbieder eventuele fouten mee te delen. De aanbieder is niet aansprakelijk voor niet gereclameerde fouten.

§ 4 Voorwaarden van de overeenkomst bij cursussen

(1) Het onderwerp van de overeenkomst is de uitvoering van cursussen.

Onze aanbiedingen op internet zijn niet bindend en geen bindend aanbod voor het afsluiten van een contract.

(2) Uw aanvragen voor het opstellen van een aanbieding is voor u niet bindend. We leggen u schriftelijk een bindend aanbod voor (bv. via e-mail) dat u kunt accepteren binnen 5 dagen.

(3) De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting gebeurt via e-mail gedeeltelijk automatisch. Daarvoor dient u er zeker van te zijn dat het bij ons bekende emailadres correct is en dat u de door ons verzonden e-mail ook gegarandeerd ontvangt en vooral niet door de spamfilter wordt verhinderd.

§ 5 Prestatie bij cursussen

(1) De uitvoering van de cursussen op de in de offerte beschreven vorm vindt plaats op de afgesproken termijnen.

(2) Zover de uitvoering van de cursussen van het aantal deelnemers afhankelijk is, geeft de offerte het minimale aantal deelnemers weer. Wordt het minimale aantal deelnemers niet bereikt, informeren wij u uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus in tekstvorm (bijv. per e- mail) over het niet plaatsvinden van de geboekte cursus. Indien nodig worden reeds verleende diensten in dit geval onmiddellijk terugbetaald.

(3) Bij een annulering van een afzonderlijke bijeenkomst op basis van kortstondig uitval van de cursusleider wegens ziekte of om andere gegronde redenen worden de reeds verleende diensten onmiddellijk terugbetaald.
Bij gebeurtenissen, de uit meerdere afspraken bestaan, vindt bij annulering van een afspraak op basis van kortstondig uitval van de cursusleider wegens ziekte of om andere gegronde redenen de herhaling van de afgezegde afspraak in een vervangende afspraak plaats.

(4) In verband met het gebruik van de cursusruimtes en objecten moeten de plaatselijk geldende huisregels worden nageleefd. U moet zich aan onze instructies resp. de instructies van de cursusleider houden.

§ 6 Terugtrekken / annulering

(1) U kunt tot 14 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos van de overeenkomst afzien. Het terugtrekken moet in tekstvorm (bijv. e- mail). Het bepalende tijdstip voor de uiterste termijn is de ingang van de terugtrekkingsverklaring bij ons.

Korter dan 14 dagen voor aanvang van de cursus is de terugtrekking niet meer mogelijk.
(2) In geval van niet deelname of gedeeltelijke deelname aan de geboekte cursus is geen terugvordering van cursusgeld mogelijk.

(3) Het wettelijke recht van herroeping wordt hierdoor niet aangetast, het bestaat onafhankelijk van bestaan of niet bestaan van deze aanvullende nietigverklaring.

§ 7 Vervangende deelnemer

U kunt te allen tijde voor aanvang van de cursus een vervangende deelnemer benoemen. Voor deze omboeking ontstaan voor u geen kosten.

§ 8 Prestatielevering bij herstellingen
(1) In zoverre herstellingsdiensten onderwerp van overeenkomst zijn, zijn wij de herstellingsdiensten die volgen uit de prestatiebeschrijving

verschuldigd. Deze leveren wij naar eer en geweten persoonlijk of door derden.

(2) U bent verplicht tot medewerking, u moet vooral het defect aan het apparaat zo grondig als mogelijk omschrijven en het defecte apparaat ter beschikking stellen.

(3) U draagt de kosten voor de verzending van het defecte apparaat aan ons.

(4) Voor zover in de betreffende offerte niet anders is aangegeven, gebeurt de reparatie inclusief afgifte van het apparaat voor verzending binnen 5 – 7 dagen na ontvangst van het te repareren apparaat (bij overeengekomen vooruitbetaling echter pas na de datum van uw betalingsopdracht).

(5) Wanneer u van uw opzeggingsrecht conform§ 648 S. 1 BGB gebruik maakt, kunnen wij als vooraf bepaalde vaste vergoeding 10% van de overeengekomen vergoeding verlangen, wanneer de uitvoering nog niet begonnen is. Dit geldt op basis van het wettelijke herroepingsrecht echter alleen, wanneer u pas na het verstrijken van de herroepingstermijn van uw opzeggingsrecht gebruik maakt. U blijft het recht voorbehouden om aan te tonen, dat voor ons daadwerkelijk geen of aanzienlijk lagere kosten zijn ontstaan.

§ 9 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud
(1) U kunt retentierecht enkel uitoefenen in zoverre het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie. (2) Het product blijft tot volledige betaling van de koopprijs onze eigendom.
§ 10 Garantie
(1) Er bestaan wettelijke garantierechten.

(2) Als consument, wordt u gevaagd om de goederen direct na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en schade te controleren en zowel ons als de transporteur zo snel mogelijk eventuele klachten mee te delen. Indien u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke aanspraak op garantie.

§ 11 Rechtskeuze

(1) Het Nederlandse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze keuze van het recht alleen, voor zover dit betekent de bescherming door dwingende bepalingen van de wet van het land van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De bepalingen van het VS-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klanteninformatie

1. Identiteit van de verkoper

Glasatelier Transparant
Adriaan Buiks
Het Garnizoen 15
8332 GE Steenwijk
Nederland

Telefoon: 0521-518703 E-mail: ahbuiks@hetnet.nl

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen zonder rechterlijke tussenkomst (ODR platform), te vinden op https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over het tot stand komen van het contract

De technische stappen die verband houden met het sluiten van een contract, het sluiten van een contract zelf en de correctieopties worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement “het sluiten van een contract” in onze standaard zakelijke voorwaarden (deel I.).

3. Taal van het contract, opslaan van de tekst van het contractpage2image2897984page2image2888576page2image2898944

3.1 De taal van het contract is Nederlands.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling kunnen de contractgegevens via de afdrukfunctie van het browser geprint worden of elektronisch opgeslagen worden. Na ontvangst van de bestelling bij ons, worden de bestelgegevens, de door de wet vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nog eens via e-mail naar u verzonden.

3.3 Bij aanvragen buiten het online-winkelwagensysteem krijgt u alle overeenkomstgegevens in het kader van een bindende offerte schriftelijk, bijv. per e-mail, toegezonden, welke u uit kunt printen of elektronisch op kunt slaan.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of de dienst

De essentiële kenmerken/voorwaarden van de goederen en/of diensten kunt u vinden in de betreffende offerte.

5. Prijzen en betalingsmogelijkheden

5.1 De in de respectieve aanbiedingen getoonde prijzen en verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijs. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn via een bijbehorende knop op onze internetsite of in de betreffende offerte oproepbaar, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk vermeld en komen extra voor uw rekening, voor zover de levering niet vrij van verzendkosten is toegezegd.

5.3 Eventuele kosten voor het overmaken van geld zijn voor uw rekening, ook als de goederen aan een EU-lidstaat worden geleverd, maar de betaling is buiten de Europese Unie geregeld.

5.4 De ter beschikking staande betalingsmethoden staan onder een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze internetsite of in de betreffende offerte vermeld.

5.5 Tenzij anders vermeld, zijn de vorderingen van het voltooide contract onmiddellijk opeisbaar.

5.6 Tenzij anders overeengekomen, moet bij boeking van cursussen de betaling uiterlijk op de cursusdatum voor het begin van de cursus worden betaald, anders is er geen recht op deelname.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringstermijn en eventueel bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze internetsite of in de betreffende offerte.

6.2 Voor zover u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en de toevallige verslechtering van de verkochte goederen tijdens de verzending pas met de levering van de goederen op u overgaat, onafhankelijk of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelf een niet door ons aangeduid transportbedrijf of een andere persoon de opdracht gegevens hebt de levering uit te voeren.

7. Wettelijke garantierechten

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt gebaseerd op de regeling “Garantie” in onze algemene voorwaarden (deel I).

8. Opzegging

8.1 Informatie over opzegging van het contract en de opzeggingsvoorwaarden vindt u in de voorschriften voor “Reparatiediensten” in onze Algemene Voorwaarden (deel I), alsmede in de betreffende offerte.

Deze voorwaarden en klanteninformatie zijn gemaakt door juristen van de Händlerbund gespecialiseerd in het IT-recht en worden permanent gecontroleerd op naleving van de wet. De Händlerbund Management AG staat garant voor de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in het geval van gerechtelijke procedures. Meer informatie hierover vindt u op https://www.haendlerbund.de/ de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

Laatste update: 23.10.2019